สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชามาตรฐานสากล

รองผู้อำนวยการเทคนิคสัตหีบเยี่ยมชม

นายชาติชาย ตลุนจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เยี่ยมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีครูชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2554

นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณ​ภาพภายนอก รอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประ​เมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิช​าชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ในวันที่ 14,19 และ 20 กรกฎาคม 2554ดูเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการเทคนิคสุรินทร์เยี่ยมชม

น.ส.ศิริวรรณ วงศ์วิลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เยี่ยมชมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสที่มาฝึกประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

บรรยากาศเปิดเรียนภาค 1/2554

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากรในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแนะนำสถานที่ต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ครูชัยรัตน์ ทองใบ หารือกับ ดร.ญาณภัทร สีหมงคลและอาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกันจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1


แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ให้กับผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายลำใย ศรีษะแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายสิทธิพร โนนคำ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสวัสดิ์ การบุญ ครูฝึกฝีมือแรงงานและนายสหัสธวัช รูปเลิศ ครูฝึกฝีมือแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าทดสอบ จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เบทาโกร รับสมัครงาน


คุณณัฐวัยวัฒน์ ลาลุนพงศ์เตชชัย และคุณเฉลิมเกียรติ มณีรุ้ง จากบริษัท เบทาโกร รับสมัคร นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าทำงานกับทางบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีครูเอกวิทย์ นรทีทานให้การต้อนรับ

เลือกกรรมการชมรมวิชาชีพ


ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เลือกประธานและกรรมการชมรม ผลการเลือกตั้ง ประธานชมรม ได้แก่ นายสุริยะพงษ์ ศรีละพันธ์ สอท.๑๑ รองประธานชมรม นายเอกนรินทร์ วงษมาเกษ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณลานหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มอบวัสดุการศึกษาให้ศูนย์การเรียนกันทรารมย์


นายชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มอบจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ให้ศูนย์การเรียนรู้กันทรารมย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนายอุดม วัชรพงษ์วณิช รองผู้อำนวยการ SISAT ทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์กันทรารมย์และครูรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

รับสมัครช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

บริษัท ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ มีความประสงค์จะรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ประจำศูนย์บริการจังหวัดศรีสะเกษ สนใจสมัครทางอีเมล์ iec_hrm@iec.co.th